Zbojnik sex Granny dating birmingham

Zbojnik sex

postava i jen hlava zabalen v hadrech: pat k tm, kte se pro vy idely vzdali materilnch poitk hmotnho svta; asto je takto obleen opomjen citov animus ve snech en a opomjen citov anima ve snech mu (ast obraz archetypu Anima - Animus) sm: obraz symbolizuje marnou snahu oddlit se od svta, kter je sncmu svou npln (napklad nsil, touha po majetku, cht, egoismus) ciz; jedinm vchodiskem je pmo v dennm vdom zpracovat kadou negativn vlastnost, od kter se chceme snovou barikdou oddlit, a tm ji asimilovat vymi zeteli tanen, lidov veselice a podobn akce: jsou lknm smyslnosti, pat jednoznan k pudm; pro citovho i duchovnho lovka je dobr, kdy lkadlm zbavy odolv a pln stoly, tanec i mon partnersk kontakty s ulehenm a bez pocitu hokosti opout zbavn program (show): vtahuje lovka do svta jev a vztah; je tak prostedkem, pomoc nho nevdom vyjaduje vnitn obsah podvdom mysli; jinak m show v nevdom a ve snech podobn vznam jako viz divadlo i viz film divok prase, divokho kance: nelze ho navdy zabt, stejn jako nememe ze sebe vyrvat i potlait sexualitu; jedinou cestou k ovldnut je postupn asimilace, kdy se destruktivn falick sla zdtint, m se vcemn potla jej agresivita a novou infantiln*62 identitu lze lehce ovldnout vl, potom u bude divok pro sncho pokojovm pskem; dal podrobnosti viz divok prase, divok kanec krokodla: velice negativn, nebo snc tmto aktem petrhne plynul vynen obsah podvdom k vdommu zpracovn a pak me uvnit mysli sncho z nezpracovanch impuls vzniknout petlak, kter ohrouje psychickou stabilitu; dal podrobnosti viz krokodl krysu: na nedlouh as se snc zbav vnitnch popud, je nut sncho k sexulnm inm, ale tyto popudy brzy (a vyroste krys potomstvo) povstanou k novmu ivotu a opt budou ohroovat moc sncho nad sebou samm; ivot a smrt krys je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz krysa kunovitou elmu: je neefektivn zpsob een minulch pudovch vztah, nebo jedinm zpsobem, jak vykoenit bolestn vztahy ze sv mysli, je pochopen, rozpoznn pin a konen odputn; dal podrobnosti viz kuna, kunovit elmy kue: na nedlouh as se snc zbav ink symbolu, ale tyto popudy brzy povstanou k novmu ivotu a opt budou omezovat moc sncho nad sebou samm; ivot a smrt kuat je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz kue larvy hmyzu: me sice sncmu pinst na njak as omezen negativnho psoben symbolu, ale je vdy lpe, pokud nien hmyzch larev ponechme na nevdom, kter tmto obrazem zhodnot skuten stav mysli sncho, jedin nastolen citov nebo duchovn npln mysli doke sncho bez problm a natrvalo ochrnit ped toky i ped samotnou existenc dotrnho hmyzu ve snech; dal podrobnosti viz larva leoparda: velice negativn symbol, jako by si snc vrazil n do vlastnho srdce, nebo nedoke chpat vlastn pudovou podstatu a nenvist se ji sna zniit; ivot a smrt leopard je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz leopard lva: velice negativn symbol, jako by si snc vrazil n do vlastnho srdce, nebo nedoke chpat vlastn pudovou podstatu a nenvist se ji sna zniit; ivot a smrt lv je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz lev medvda: na nedlouh as se snc zbav vlivu pudovch vlastnost na sv podvdom, ale tento vliv brzy (a vyroste medvd potomstvo) povstane k novmu ivotu a opt bude ohroovat moc sncho nad sebou samm; ivot a smrt medvd je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli a vyty cestu k asimilaci ni pirozenosti vymi zeteli; dal podrobnosti viz medvd psa: velice negativn symbol, jako by si snc vrazil n do vlastnho srdce, nebo nedoke chpat vlastn pudovou podstatu a nenvist se ji sna niit, ale tato pudov podstata brzy (a vyroste ps potomstvo) povstane k novmu ivotu a opt bude ohroovat moc sncho nad sebou samm; ivot a smrt ps je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz pes prase i prasnici: nejastji je pslibem hmotnho spchu, jen ale ohrouje vnitn klid, mn asto potvrzuje pekonn nevdomosti (dal podrobnosti viz prase ); zabit bez prasnice je vznamnm aktem v eleusinskch mystrich*15 rybu: je pozitivnm symbolem jedin tehdy, pokud snc hodl maso ryby pipravit k jdlu pro druh i pro sebe; v ppad nesmyslnho zabjen i zabjen pro zbavu se snc tragicky zbavuje duchovnch obsah mysli; dal podrobnosti viz ryba tygra: velice negativn symbol, jako by si snc vrazil n do vlastnho srdce, nebo nedoke chpat vlastn pudovou podstatu, vlastn sexuln touhu a nenvist se ji sna zniit; ivot a smrt tygr je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz tygr zajce: velice negativn symbol, nebo snc nedoke chpat vlastn parodovanou a asto i smnou existenci a nenvist se ji sna zniit; ivot a smrt zajc je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli; dal podrobnosti viz zajc jin zvata i hmyz: vtinou se jedn o pozitivn sen, protoe snc aktivn likviduje st pudov podstaty, ale je teba si uvdomit, e zabitm zve doshneme pouze doasn likvidace a ta za as povstane zeslena o rozmr naeho toku; obraz je synonymem nepochopen vlastn pudov podstaty; ivot a smrt vech tvor je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli a vyty cestu k asimilaci ni pirozenosti vymi zeteli bt zabit meem: jeden z obraz, pomoc nho si snc zvyk na ztrtu osobnosti a hled stav bez ega; takov sny jsou zkonitm vystnm procesu poznvn, v nm lovk potlauje projevy egoismu; souasn jsou podobn sny projevem viz minulosti (vce v archetypu Vize budoucnosti a minulosti) vetelce: je teba si uvdomit, e stejn jako stn nelze zniit nenvist, ani vetelce nenvist neznime; ppadnm zabitm vetelce pouze oddlme uzdraven vlastn psch; jedinou cestou k definitivnmu vtzstv nad vetelcem je asimilovat ho soucitnm jednnm robot zabjejc rodinu: obraz symbolizuje automatick proces, kter probh v nevdom sncho, pokud tito roboti zabij celou rodinu, pak se jedn o velice kladn sen, nebo snc se vymanil z podzenosti a citov zvislosti, tedy stv se podstatn svobodnjm lovkem; tyto sny jsou zcela bn v obdob dospvn a hledn partnerskch vztah, protoe rodinn citov vztahy by mly bt na dominantnm a nejvym mst v podvdom vystdny prv vztahy partnerskmi zataen: z pohledu zevnit posouv proitek do vnitnho svta sncho, z pohledu zvnjku zabrauje sncmu nahldnout do vlastnho nitra; pokud pi pobytu sncho uvnit zataen zclona z okna spadne, pak snc vymnil citov i duchovn nhled a spadl do pudovho provn (tyto obrazy jsou dsledkem morlnho pochyben) chodba za zclonou: zcela jednoznan vzpomnka na drama porodu, jeho psychologick otisk m kad lidsk jedinec ve svm vdom, je pouze otzkou asu, kdy tmto obsahm dovol vystoupit z nitra; cel proces popisuje archetyp Bazln perinatln matrice pestoe nepat mezi ast snov symboly, me v nevdom prochzet zajmavm vvojem, kdy se postupem asu v procesu sebezdokonalovn zatenick chovn ze sn vytrc a v pochopen se pak zatenick jednn druhch mus stt objektem soucitu sncho, nikdy se vak nesm stt pedmtem vlastnho povyovn a pchy neudrovan, zanedban: takov sen by neml nechat dnho lovka klidnho, nebo stav zhonu odr neuten stav jeho due; pokud se podobn sen objev a ji v samotnm snu nedojde k nprav (obhospodait zhon), ml by snc zrekapitulovat svj dosavadn ivot a uinit nezbytn kroky k nprav neudrovan, zanedban, zpustl: takov sen by neml nechat klidnho dnho lovka, nebo stav zahrady odr neuten stav jeho due; pokud se podobn sen objev a ji v samotnm snu nedojde k nprav (rekultivovat zahradu), ml by snc zrekapitulovat svj dosavadn ivot a uinit nezbytn kroky k nprav; tento obraz se me vztahovat k celkovmu stavu psch, ale tak k jednotlivm vlastnostem sncho nvtva e mrtvch je pi spnm procesu sebezdokonalovn (duchovn cest) zcela zkonit, snc se me ztotonit s pbhy Hrakla, Aenease, Odyssea, vizionskho cestovatele z Bosk komedie (Dante) i s pbhy jinch mytologickch postav, je maj moc navtvit mtickou i mrtvch such, latrna: je prostedm, kter zavn svtskost a thnutm k smyslnm lkadlm (vkaly ve snu symbolizuj hmotn touhy, penze a zisk, devo, z nho je latrna vyrobena, zase toleranci k pudov sti svho j), pro citovho lovka je velice kladn, pokud se latrna ve snech neobjevuje nebo je zniena i navdy odvezena promna zchodu ve vtah: me bt synonymem jedn z porodnch vzpomnek, kdy plod vstupuje do porodnho kanlu (viz archetyp Bazln perinatln matrice), nebo spn morln oista nastartovala proces poznvn (viz vtah ) matku i otce: jakmile snc astji vystupuje na duchovn rovinu provn, jsou jeho nvraty na pudovou a citovou rovinu lidskho svta provzeny dramatickmi obrazy, v nich je konfrontovn se vztahy, kter vdom opustil; v takovch snech zachrauje matku i otce jak ped inky duchovn roviny (snh, led, mrz, ltn a podobn), tak i ped inky pudov roviny, a hlavn ped pudovmi personifikacemi (zvecmi i lidskmi), aby matka i otec bezpen zakotvili na citov rovin provn, kde si mohou pro budouc posledn krok pomalu osvojovat duchovn nhledy dti: tento obraz je astm prvodcem archetypu Anima - Animus, kdy snc takto zachrauje vlastn citovou st (citovho anima nebo citovou animu) nebo pozdji i duchovn st (duchovnho anima nebo duchovn animu); dal podrobnosti viz dt druh ped nebezpem: je velice dleit zachraovat lidi dobr i patn, nebo oni jsou personifikacemi vlastnost sncho, vlastnost, kter nelze bez nsledk vyrvat z koen ivota, ale jen obtovnm, pochopenm a soucitem asimilovat vymi idely (v podobnch snech vtinou mu chrn citovou i duchovn animu, ena chrn svho citovho i duchovnho anima) zachrnit zve: jeden z velice vznamnch sn, v nm si snc podvdom uvdomil scestnost zabjen pudovch symbol a pochopil, e jedinou cestou k plnmu ovldnut pudov podstaty vlastnho tla je ptelstv, lska a asimilace citovmi a duchovnmi principy sm sebe: pokud zachraujeme sebe ped neznmm, pak se jedn o strach z procesu sebezdokonalovn a zchrana je reakc ega, pokud vak chrnme sebe ped pudovmi personifikacemi, pak se jedn o sloit proces archetypu Stn , jeho vyvrcholen pin zvren souboj s Mrem*3 matka (otec) jako zchrana a pomoc, utkat k matce (k otci): ast sen dospvajcch a dosplch, kte buduj nov citov vazby, nebo kad nedorozumn lovk podvdom konfrontuje se vzorem, kter m pevn zakdovn ve sv mysli; je dleit nalzt svj dl samostatnosti a osvobodit se od vlivu, kter matka (otec) pedstavuje, teprve toto osvobozen d sncmu monost nalzt cestu k prozen (pokrokem je, kdy se snc s prosbou o pomoc msto k matce obrac k personifikacm archetypu Moudr staec) epileptick: stet pudovch a duchovnch personifikac i proitk bez ptomnosti citovch sloek psch; tento jev je popsn v archetypu UFO inician obady ; nejastji epileptick zchvat pozorujeme u duchovnch personifikac - dal podrobnosti viz princ, princezna symbolizuje podvdomou snahu sncho oddlit od sebe dva stavy mysli, nebo se myln domnv, e spolu nemohou koexistovat; jakmile snc nalezne soucit se zajatmi i s tmi, kte zajet druhch organizuj a zajiuj, zajatci a zajateck tbory ze sn zcela vymiz kad zajatec symbolizuje podvdomou snahu sncho oddlit od sebe dva stavy mysli, nebo se myln domnv, e spolu nemohou koexistovat; jakmile snc nalezne soucit se zajatmi i s tmi, kte zajet druhch organizuj a zajiuj, zajatci ze sn zcela vymiz v mtech severoamerickch indin nese mytologickou podstatu "kejkle", me se tedy objevit i ve snech souasnch lid jako tverk i jako packal, kter je obvykle znien vlastnmi erty a skoky; kon porann, i dokonce mrtev, aby zajc - kejkl*70 opt obivl zabt: velice negativn symbol, nebo snc nedoke chpat vlastn parodovanou a asto i smnou existenci a nenvist se ji sna zniit; ivot a smrt zajc je teba ponechat na nevdom, kter nm jejich osudem uke prav stav mysli symbolizuje promtnut vlastnch nzor a vlastnho mylen do postavy zkenho lovka za jedinm elem: asimilovat tuto zkenost nejprve pochopenm, a pak pes trpliv vysvtlovn dospt k soucitu s tmto lovkem, ve skutenosti s obrazem sebe samho v nedvn minulosti jednme, vidme i ctme zken chovn tehdy, kdy se potebujeme tto vlastnosti zbavit; vtzstv nad zkenost ve vlastnm chovn nastane, kdy ji ve snu dokeme snet, co nen slabost, ale triumf tolerance, ze kter se rod poznn a soucit ve vtahu, chodb, kanlu i v jinm zkm prostoru (zejmna pokud je snc zaklnn celm tlem): obraz me bt vzpomnkou na drama porodu, na okamik, v nm se na chvli zastavila cesta plodu porodnm kanlem; cel proces popisuje archetyp Bazln perinatln matrice piny a nsledku: neplat pouze u fyziklnch jev, ale i ve skutcch, pocitech a mylenkch lid; vnitnm pochopenm tohoto zkona me lovk rozumt skrytm mylenkm druhch lid, me bt schopen st v jejich myslch a vyvarovat se tak pdu do pudovho provn lkask: zkroky a lebn metody snovch doktor jsou velice svrzn, nebo se nedotkaj tla, ale cit, a tud uzdravuj lovka na rovin citov; jakmile snc pijme takov metody ve snu, pak se uzdrav rovina citov a vzpt me dojt k tm zzranmu uzdraven fyzickho tla z nemoci pokozen (zamknut): snc se podvdom sna uzavt se v jedn rovin provn a nechce ji poznvat to, od eho se oddlil (zamenm); takto se introvert podvdom distancuje od obraz vnjho svta, extrovert od niternch obsah vlastn psch vylomen (zejmna u domovnch dve): pokud nejdou dvee zavt, je obraz pedzvst deflorace, nkdy sexulnho nsil (proitho nebo vidnho), jinak vylomen zmek vtinou symbolizuje nemonost oddlit se od mlo pjemnch ivotnch situac symbolizuje individualitu (tlo i zbytek osobnosti) sncho a ve v zmku je bytostnou npln sncho; ale pozor, tato pedstava centra bytosti s sebou nese velk nebezpe, e propadnete pe a domlivosti, je krej ruku v ruce s nevdomost (vce v archetypu Poklad) jen v prvotnm obdobm zamilovanosti, v n se lovk vzdv sm sebe ve prospch druhho, se vztah d nazvat opravdovm citem - lskou (takov cit pin mnoh zzraky, kter popisuje archetyp zen imaginace ), po nedlouhm obdob nastupuje do vdom lovka pipoutanost a degradace istoty citu na emon kolsn mezi pudovou a citovou rovinou (pevahu jedn z tchto rovin pak uruje npl vdom) chemick: neodmysliteln pat do archetypu Tmata znien svta a je nevdomm pouvno proto, aby snc opustil svt starch zkostnatlch nzor, ale souasn me bt i soust archetypu Bazln perinatln matrice jako dsledek tzv.Pribehne policajt s fúrikom do lekárne a už od dverí kričí: -Rýchlo! Až po pohrebe sa zistilo, že mu dala omylom svoju protézu! Kapitán pristihne námorníka v milostnom objatí s krásnou devou. -Z toho nemám obavy, – povedal Rossini, – budeme sa dorozumievať ako diplomati, budeme si maľovať noty! Janko počas vyučovania pribehne k pani učiteľke a ukáže jej malú hnedú guľôčku. V jednom z pražských podchodov mydlí turista pražskú dievčinu pekne odzadu. -No, – zajasá poručík, – konečne jeden, ktorý to pochopil! -Lebo som videl, pán sudca, že je dosť silný na to, aby to vybavil sám! Jedna sa schová do kurína, druhá do šopy a tretia počíta: -Jeden, dva, tri, idééém! Sliepky vylezú zo svojich úkrytov a hovoria jej: -To nie je fér, ty si sa určite dívala! Ako sa obzerá dookola, zistil, že sa všetci držia za kožené držiaky. Keď prišiel sprievodca a pýtal si lístok, sváko s balíkom pod pazuchou mu vraví: -Pán konduktor, podržia mi zatiaľ to kožené ucho, kým si vytiahnem pudilár! Pred lekárňou stojí fronta chrchľajúcich a smrkajúcich ľudí. Na to ho vedúci slušne upozorní: -Po prví, to nie je pre malých, po druhé, aké číslo? To je toho len raz za tok behať a nechať sa trikrát denne ťahať za cecky! Vedel som, že som to prešvihol a tak som spravil niečo, čo som doteraz neurobil nikdy! Dorazil som domov bez jediného škrabanca, čo sa mi už dávno nestalo. Bohatá pani v záchvate DOBROČINNOSTI ide okolo ŽOBRÁKA a vhodí mu do klobúka desať euro. Po hodnej chvíli žobrák predsa len zdvihne hlavu a vraví: -Vaši čakáš, kým ti vydám? Manžel sa nie po veľmi chutných raňajkách poháda so ženou: -Ani v posteli nie si dobrá, – vykríkne, buchne dverami a odíde do práce. Nakoniec získali odpoveď od známeho slovenského baču Ondra: -Niže pása mi visí valaška. Na cintoríne matka pochováva malého syna a pritom narieka: -A keď už budeš s Pánom Bohom, tak ho popros, nech sa naša Janka rýchlo vydá a tiež, aby sa strýko Ernest skoro uzdravil a tiež, aby starému otcovi zdravie slúžilo! Lekár hovorí: -Len pokojne, zatiaľ je všetko v poriadku, ešte vás pozná! Myslím si, že do toho ešte niekto spadne a tak som ho dôkladne uzavrel. Našla ju sedieť pri okne zahľadenú do diaľky, uplakanú s červenými očami a s vreckovkou v ruke. -Ale spomenula som si a posledné africké safari, keď ma uniesol ten orangutan. -To nie sú zbrane, ja som z cirkusu a mám to na žonglovanie! Práve ide okolo auto s postaršími manželmi a muž vraví: -Drahá, mám šťastie, že som prestal piť Pozri sa, ako sa dnes robí kontrola na alkohol! Po skončení súdneho procesu s bývalým eštébákom Žifčákom, ktorý prostredníctvom študentky Matejkovej dodal agentúre VIA fingovanú správu o zabitom študentovi Martinovi Šmídovi, aby sa to dostalo do celého sveta, novopečený slovenský štátny občan a jeden z hlavných aktérov vtedajších udalostí Peter Uhl sa údajne vyjadril: -Toho Žifčáka nemali odsúdiť, naopak, mali mu dať vyznamenanie. Mladý inžinier sa usiluje presadiť projekt železnice v jednej latinskoamerickej krajine. Jeden známy český humorista povedal: -Idioti sú tí druhí, ktorí idú v našom smere, alebo tí, ktorí idú v protismere. -Dobre, idem sa osprchovať a sluha nech ma čaká v posteli! O pol hodinu ten istý Estónec cúva autom z opačnej strany: -prečo teraz cúvate? Učiteľka na základke kontroluje dochádzku: -Armani Lakatoš? Mladíka však chce dostať za každú cenu a tak opäť pritancuje so slovami: -Frajer, ty skutočne pekne tancuješ! -Ale, rabi, – začne kričať obvinená, – po prvé som si žiadny hrniec nepožičala a po druhé, má dieru. Odpovede sú zaujímavé: -Američan sa nechápavo pozrie a spýta sa, čo je to nedostatkový tovar. A tak sa jeho pán rozhodne, že ho vezme do synagógy a jeho um tam speňaží. Potom náhle zomrela stará mama a tak som predčasne radšej z lazov odišiel! Vdovec stojí nad truhlou svojej ženy a prijíma prejavy sústrasti. Poslanec si starostlivo pripravil reč na míting a aby ju nezabudol, napísal si ju plniacim perom. Na toho motocyklistu vbehol cyklista a ťažko sa zranil. -Myslím, mylord, že bude dobre otočiť sa trochu doľava! Tancmajster ho upozorní, že by mal cifrovať oboma nohami. Misionár prišiel do krčmy a začal poučovať miestnych opilcov: -Víno, priatelia, to je váš najväčší nepriateľ! Hovorí jedna susedka druhej: -Vždy som si myslela, že to prevteľovanie je blbosť, ale teraz tomu začínam veriť! -Včera sa mi totiž v krčmy nevrátil manžel, ale prasa! Sváko z Východného Slovenska sa prechádza po Václavskom námestí v prahe. Nikde však nevidí záchod, až zbadá sochu VÁCLAVA, a keďže nebolo nikoho NABLÍZKU tak to spraví pod ňou. Po týždni sa stretnú a ten druhý hneď vyzvedá: -Tak čo, stojí? Pán Ďur Flox, obchodný cestujúci, sa vrátil domov predčasne a svoju ženu našiel v chúlostivej situácii s poštárom. Mladá pani sa zveruje kamarátke so svojimi skúsenosťami: -Včera som prišla na šokujúce odhalenie, prečo sa mi nedarí schudnúť. Vypukla panika a letuška po chvíli dodá: -Do zapaľovača! -Nuž,, prosím ponížene, u nás a učíme klen tak sami od seba! Peter hovorí: -Futbalistov nechceme, bijú sa, nadávajú, nemajú žiadnu disciplínu, jednoducho futbalistov v raji nechceme! V jednej chvíli ju pod vodou chytil za prsia a medzi nohami. Vo výklade uvidel podprsenky a preto vošiel Predavačka sa ho pýta: -Akú veľkosť si prajete? Matka sa nahnevano pozrie na otca, no ten tvrdí, že to nie je pravda. Urobil tisícky pokusov, ale dlho nemohol prísť na to, ako premeniť elektrickú energiu na svetelnú. – povedal Edison, – ja viem už vyše sedem tisíc pokusov ako to nejde! Dedko pozrie hore, tam samí anjeli, ľudia chodia po obláčikoch, čítajú a nudia sa. Zostúpi teda dole a stretne čiernu dušu Tá sa ho pýta: -Dedko, čo si sprostý, prečo si išiel sem? Tretie miesto obsadil Američan, ktorý hovorí: -Náš papier je super jemný, super voňavý a super fajnový… Letuška ju kontroluje a opatrne ju upozorní: -Ale, pani, vy musíte ísť do druhej triedy! Ani náhodou, – odsekne ona, ja už mám celú základku za sebou! Zastaví auto s bratislavskou značkou vykukne z neho pani a pýta sa: -Ujko, a ako tie huby u vás volajú? V CIGÁNSKEJ osade príde mladý Vinco za vajdom a vraví: -Vajda, ja by som sa chcel oženiť. Keď sa susedia pýtali, či Lajoš svoju predpoveď splní, ak sa mu narodí šieste dieťa, pokojne odpovie: -Róza ma zachránila, porodila dvojičky! Dvaja americkí študenti sa v noci kúpali vo fontáne. Sudca hovorí obžalovanému: -Za krádež huslí je vám ULOŽENÝ trest odňatia slobody! medzi rómami: -Budete sa mať dobre, budete rovnocennými OBČANMI, dostanete byty, podporu! Prekvapenej žene povie: -Okamih, drahá, len sa rozcvičím! “-Keď som bol mladý, chváli sa dedko mladíkom, – tak som súložil aj niekoľko krát denne. neskôr to bolo iba denne, potom raz týždenne a potom iba raz za rok! Vraví letuška: -Pokoj, prosím, upokojte sa, bola to len turbulencia, je to úplne normálne. Rozveselená spoločnosť starých pánov vstupuje do jedného zábavného podniku a na schodoch natrafia na práve odchádzajúce dievčatá. Keď sme tam prišli, týždeň sme jedli pečenú kačacinu. Druhý týždeň sme jedli zasa bravčovinu, lebo im zdochlo prasa. Ako len veľa toho vieš, všetkému sa rozumieš, je s tebou veselo… -Rád by som, mládenci, ale otec s dedom ma nepostia! Postavil sa mi, tak som na ňu skočil a riadne som sa vybláznil. Nuž, vieš, to už bolo neskoro dávať jej nohy dokopy! Zo starších slovenských prísloví: -Keď sa nenaučil poslúchať, nebude vedieť ani rozkazovať; -Prázdny sud hučí, plný mlčí; -Pusti hada do rukáva a vojde ti pod pazuchu; -Sprostý ani vravieť ani mlčať nevie; -Videla žaba koňa kuť, zdvihla nohu tiež! Primár vraví: -Skôr, ako príde po vás vaša manželka, navrhujem, aby sme zapili vaše úspešné vyliečenie z alkoholizmu! Ten mu radí: -Vieš, že z našej JADROVEJ ELEKTRÁRNE vyteká malý POTÔČIK, tam si ho namáčaj! Vy dáte milencovi svojej ženy skúšku za jedna, hoci by mal vyletieť, a to nie je ani logické, ani legálne! Letuška vbehne di kabíny pilota, po chvíli vyjde von a CELÁ roztržitá sa pýta cestujúcich: -Kapitán sa pýta, či nemá náhodou niekto z vás trochu benzínu? Vždy sa prispôsobuješ, zatiaľ čo ja, vždy na všetko seriem! Plavčík na nudistickej pláži zaúčal mladú slečnu, ktorá sa chcela stať záchranárkou. -No, chýba tam jedenáste – nevytuneluješ a dvanáste – nepožiadaš blížneho svojho za člena dozornej rady! Zomrie dedko, príde na druhý svet a tam ho už čaká Pater: -Tak dedko, vyber si, chceš ísť do neba, alebo do pekla? Kuchár tam už na vás čaká…Konala sa celosvetová súťaž o najlepší toaletný papier. -Keď chodíme spolu s ockom, stále mi ukazuje – pozri sa aké porsche má ten debil! Kukaj aké štetka sa vlečie s tamtým debilom…Blondínka si v lietadle sadne na jedno z najlepších sedadiel. Po pár sekundách sa mu sladko prihovorí: -Och, chudáčik. Na kraji cesty , neďaleko dediny, sedí za malým stolčekom starší ujko a ponúka huby. Len poďte ku mne domov a skúste vyliezť na skriňu v spálni! Ocko chvíľu príde do spálne úplne nahý muž a nesie pod pazuchou nafúknutú gumenú Anču. “ Naproti tomu nie je známy jediný prípad kedy by dajaký muž dva roky po škaredom úraze povedal: „To by bolo pekné keby ma tak dnes niekto kopol do gulí! Lajoš sa vynašiel a povie: -No preto, lebo ja si ho kúpim! Pred nastúpenými jednotkami stojí veliteľ výcvikového tábora a hodnotí priebeh kurzu: -V záverečných skúškach ste obstáli výborne! -Ale, Pane, – namieta čašník, veď ste si to sám vybrali, – to je predsa „Tajomstvo Jánošíkovej kapsy“! -Samozrejme, inak by som to nemohol prednášať a skúšať! Ak na ňu nebudete vedieť odpovedať, dáte mi skúšku za jedna, ak ju zodpoviete, vyhodíte ma! Profesor samozrejme odpovedať nevie, dá teda študentovi skúšku za jedna, ale hneď sa opýta na odpoveď. Ľudožrúti napísali list známemu fotografovi do Londýna s prosbou, aby prišiel do ich osady a urobil niekoľko fotiek celého kmeňa. Žena tlmený hlasom povie: -Prosím vás, ale veľmi opatrne, lebo v aute spí môj manžel, aby ste ho nezobudili! Vtedy ho spozoroval kamarát Mick, ktorý bol obďaleč. Dieťa si v kočíku povzdychne: -Trochu teplo na JANUÁR…Husárske čriepky: -Prezidentov by sme nemali meniť často, lebo väznice by zívali prázdnotou; -Peniaze kazia charakter, hlavne keď ich chceme mať viac, ako si zaslúžime; -Človek si peniaze najviac váži vtedy, keď ich nemá; -Zdraženie masla nemusí trápiť tých, ktorí ho majú na hlave! Keď ho prepustia z nemocnice, cestou domov dievčinu opäť stretne, potkne sa a zlomí si nohu. Ale ocko pár dní bol niekto v Berehove a zistil, že tam vôbec nehorelo. No a za posledný mesiac som vyhrala už vyše sto korún! Príbuzní sa iba na seba pozrú, pokrčia plecami a vyložia Robina na skriňu! -Zobral som pušku, vyšiel som pred dvere, beží tam zajac a ja bác do neho! V izraelskom vojenskom výcvikovom stredisku práve končil kurz špeciálnych jednotiek. -Ale, daj pokoj, starká, – kývne RUKOU vnučka, – vlastne zožral aj starenku! – hnevá sa zákazník, – šiška, štyri ŽALUDE, roztrhaná vreckovka a zápalky? Pre malým obchodíkom stojí jeho majiteľ a vychvaľuje okoloidúcim elixír mladosti: -Pozrite sa na mňa! Na to vstane starý robotník, nalepí mu na čelo desaťkorunáčku a vraví: -A teraz tú o Červenej Karkulke! Zúfalý sa pýta profesora: -Vy to skúšate a rozumiete tomu vôbec? -Čo je súčasne legálne ale nelogické, logické ale nelegálne, a čo nie je ani logické ani legálne? -Za to vám patrí vďaka, – ví ich hovorca, – ale domáca strava je domáca strava! Keď je oprava hotová, džentlmen hovorí: -A teraz spustíme hever a môžete štartovať! -Krucinál, nemôžem ťa vytiahnuť, sám nevládzem, skočím pre pomoc! Dvaja retardovaní, on a ona, sa do seba zaľúbili a v apríli MALI svadbu. Naložili ho do kočíka a hrdo s nám vyrazili na prechádzku. Mládenec beží po ulici a odrazu zbadá dievčinu svojich snov, Z nepozornosti narazí do kandelábra a dopadne s ľahkým otrasom mozgu. Raz videl zázračný rabín Žida, postávajúceho v bráne domu, ako si ujedá slaninu, čo je však v rozpore so židovským zvyklosťami, lebo ich zákon prísne zakazuje jesť bravčové mäso! Táto zvesť ocko novom rabínovom zázraku sa okamžite rozniesla. V hale hlavnej železničnej stanice sa prebudí bezdomovec a zbadá v šere lampy, ako na lavičke vedľa neho sedí jeho ka, ďalší bezdomovec. Vždy sa stavím so svojim starým ocko päťkorunáčku, že sa im to nesplní. Susedia bačovia po sebe pokrikujú cez údolie: -Pojenôôô, Jurko, podojenôôô? Akonáhle sa ho pustil, v tom momente sa s ním začalo všetko krútiť. Natiahne tetivu, vystrelí šíp a povie: -Pochovajte ma tam, kde dopadol môj šíp!

Po pristátí na letisku vynášajú z lietadla starčeka s ťažkým infarktom a lekár sa ho pýta: -Prečo ste si nedali tabletku? -Máš pravdu, ocko, – priznáva vedelo synček, – len na jednu maličkosť si zabudol – mamička mi najprv vyzuje topánočky! Ako sa vám podarilo dolámať si sánku na troch miestach? -My máme andulku a voláme ju Líza, – hlási sa Elenka. Pán vo dverách hovorí: -Ale s radosťou, milí páni, moju svokru! Už nefajčím, alkoholu ani nepričuchnem, ženy akoby pre mňa neexistovali, dbám len o svoju prácu. mamička v obave, čo mladý bude s jej dcérou robiť, pozerala cez kľúčovú dierku. -Ale vieš, nedávno som bol v Tel Avive a keď som tam chodil po trhu a podchvíľou vrážal do ľudí, všetci sa na mňa usmievali, a tu teraz som pri nastupovaní do autobusu nechtiac sa ľahko dotkol jednej mladej dámy a ona zasyčala: „Vy gadžo, tu nie ste medzi ovcami! Keď sa raz tak svojou silou Ďuri vystatoval, vraví mu bača Jano: -Ďuri, stavme sa, že neodvezieš vo fúriku odtiaľto tam po tú kolibu, to isté čo ja! A keď sa podívaš do svojej peňaženky, tak je to mikro! Keď už bolo po polnoci bruneta sa spýtala priamo, čo sa chce s ňou pomilovať. Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden ide o barlách: -Justín, čo sa stalo, že si o barlách? Hudobný skladateľ žiackymi očami: -Rapsódiu v modrom zložil Gerschwin pre železničiarov; -Skladateľ je taký človek, ktorý rozumie všetkému, čo napísal; -Hudobný skladateľ myslí v notách a preto nemá čas na nič iné; -Múza sa mu lepila na päty! -Aké opatrenia ste urobili v súvislosti s meškaním vlakov? Vtedy sa ozve slečna: –Počuj, námorníček, zdá sa, že si vplával do nesprávneho prístavu! -Bolo to báječné, James, strelil so obrovskú kačicu. V krčme sa chváli poľovník: -Postrelil som diviaka, mal vyše dvesto kíl. utekal som, ale keď som už nevládal, hodil som sa na zem a robil som sa mŕtvym. Obchodník povedal, koľko dá za vajíčka a tetka súhlasila. Veľmi sa bála lietania, takže hneď po nastúpení do lietadla si sadla na svoje sedadlo a zažmúrila oči.

Miestenka nech je v nefajčiarskom vozni, pri okne v smere jazdy, ale nie nad kolesami a podľa možnosti blízko jedálneho vozňa, tak v strede vagóna! Na hodine náboženstva rozpráva katechéta o súdnom dni. Poslal som ho do horúcich pekiel, – vraví ďalej lord, – ale zem sa veľmi rýchlo blížila a čert sa zjavil znova: -Zakričte, Cecil, zakričte, inak je s vami amen! Kapitán na to: -Tá vaša morská panna nemá ale chvost! Pýtajú sa jednej: -Máte vo svojej výstroji aj nožničky? Slávny satirik Francois Rebelais sa ocitol v ťažkej situácii, nemal peniaze na cestu z Lyonu do Paríža. Každé ráno príde pyšný kohút do kurína, pobozká deväť z desiatich sliepok a taj poslednej vytrhne jedno pierko. Hovorí Jakub kamarátovi: -Moja žena je už týždeň nezvestná! Policajt kontroluje bezdomovca z ľútosti s ním prehovorí pár slov: -Akú chybu ste urobili v živote, že ste takto dopadli? -Mylord , prišiel list od starostu, píše, že chce ponad jazero za vašim domom postaviť cestu. -Nie, Jean, to by nepomohlo a trvalo by to dlho, než by sa celá záležitosť vyriešila. Lepšie je hodinku počkať, ako tri hodiny prehovárať! Keď sa pretlačí až k pultu, pýta si: -Tri prezervatívy! -Predstavte si, ako od našich mladých čas pokročila lekárska veda! -Keď som mala osemnásť, musela som sa vždy u doktora vyzliecť. Kubo sa spovedá: -Pán farár, zviedol som cudziu ženu! Vytiahli ho odtiaľ po čase, priviedli k vedomiu a pýtajú sa: -Aká hlboká bola tá jama? Úprimný rozhovor v posteli: -Počuj, Mara, a prečo si si ma ty vlastne zobrala? Mládenec si pýta v lekárni: -Dajte mi, prosím, BALÍK kondómov s príchuťou jahoda… -Ja stojím vždy na takej strane, kde treba, – odpovedá Štepka, – tam kde sa mieri na hlupákov každej kategórie a hmotnosti. -Ako viete, v Maďarsku sú len samé roviny, ale na Slovensku sú samé vŕšky a doliny, ba aj Tatry! Potešil sa teda pán Ohorok, že to chúlostivé miesto aj ukážu, ale moderátor prezradil, že tú ženu uhryzla vretenica v Tatrách na Hrebienku! -Drahá, veď to bolo pred siedmimi rokmi, pustite to z hlavy! Ale prišlo to hneď na nasledujúci deň, keď sa otec na neho vyrútil: -Už aj sa prac z domu! Prišli za ňou reportéri a pýtajú sa: -Tak povedzte, baba, čo bolo na tom najškaredšie? Policajt stojí pri ceste, zastavuje jedno auto za druhým, každému dá fúkať a potom inkasuje pokuty. -Sestra padla primárovi do oka, jej syn akoby mu z oka vypadol! Doktor povedal, že tam nemám žiadnu ružu, ale suchý list!

Pokladníčka ju preruší: -Prepáčte, madam, a záchrannú brzdu si želáte vo výške hlavy alebo pliec? Ne klietke je umiestnený nápis malý Jurko sa čuduje: -Ja tomu nerozumiem, z čoho potom žijú tie zvieratá, keď je tu napísané, že kŕmenie je prísne zakázané? -No, duša túži po romantike, riť po dobrodružstve, srdce po láske, pľúca po dyme, telo po sexe… Dvaja „ťažko pracujúci“ Rómova cigánskeho pôvodu sa prechádzajú po meste a strašne ich trápi príspevok v nezamestnanosti vo vrecku. -Slnko vtedy zhasne a hviezdy budú padať na zem, všetko zhorí a mŕtvi vstanú z hrobov! Pološialený strachom nakoniec zakričal z plného hrdla: -Kráľovná je hlúpa hus! Rozmýšľal a vymyslel: do troch vreciek nasypal cukor a na vrecká napísal: -Jed pre kráľa, Jed pre kráľovnú a Jed pre následníka trónu. Takto to ide deň za dňom, až to tá desiata sliepka nevydrží a zakričí naňho: -To čo má znamenať? -No, keď s atak naliehavo pýtate, pravdu povediac miešame do nej aj trochu bravčoviny! Ráno boli za mnou policajti a oznámili mi, aby som sa pripravil na to najhoršie. -Nuž, urobil som veľa chýb, – vzdychne si nešťastný muž. Napíšte mu, že súhlasím, ale musí si tú cestu prísť odkrokovať! Dedo hovorí: -Prežil som druhú svetovú vojnu, dve automobilové nehody, jeden výbuch plynu, štyri nevydarené manželstvá, dva krát mi zhabali majetok a teraz za mnou príde môj vnuk a povie. Keď sudca prečítal obžalovanému rozsudok trestu smrti, urobil výnimku a povedal mu: -Dovoľujem vám vybrať si spôsob smrti! Na dvere búchajú dvaja počerní spoluobčania so slovami: -Prajeme vám všetko najlepšie do nového roku! -Pretože máš najväčšieho vtáka akého som kedy videla! -Pretože mi včera sused Brčko dokázal, ako hlboko som sa mýlila! alebo radšej malina, nie máte aj s príchuťou banána? Policajt teda stlačí tlačítko a zahlási: -Päťsto šesťdesiat päť eur čistého! Kde možno na ulici stretnúť školovaných hlupákov, nadutých podnikateľov, falošných chytrákov. Keď bol náš známy husľový virtuóz so svojou kapelou na hudobnom turné vo ŠVÉDSKU, istý tamojší hudobník sa ho spýtal: -A ktorá ľudová hudba je krajšia, slovenská alebo maďarská? Preto aj ľudová hudba je u nás rozmanitejšia, zatiaľ čo v MAĎARSKU majú iba ČARDÁŠ a Halgató! doktor Frankenstein príde do izby k svojmu netvorovi, vedie so sebou škaredú čarodejnicu a vraví: -Ako si si želal, priviedol som ti snúbenicu. Cigán Vinco sa vyškriabal na strom a pílil haluz na ktorej sedel. Sadol si na Karlov most, vybalil z batôžka slaninu, chlebík a cibuľu a pustil sa do jedenia. Lord Patrick raz strelil nad rybníkom a jeho pes VYBEHOL po vode ako po pevnej zemi. -Vlk nadvihne sukničku, pozrie sa a potom konštatuje: -Nie som z toho nejaký múdry ani ja, ale povedal by som, že ti niekto odrezal vtáka! -Celkom vážne, viete, som zvyknutý na takúto reakciu. Móricko si berie kabát a čiapku a bez slova odchádza. -Tak viete, najstrašnejšie bolo na tom znásilnení ako mi furt padala tá hlina z čižiem do očí! Až odrazu jeden vodič po výzve na dýchnutie zaprotestuje: -Preboha, do čoho ma to nútite fúkať? -Sestrička robila na lekára oči, ale pozerala sa cez ružové okuliare!

Móric a Šalamún sa už ako dôchodcovia prechádzajú po parku a debatujú. -Viete, ja robím v podchode na centrálnom, v piatok idem do roboty a tu vidím, že poklop na vchode do podzemia je otvorený. Keď mladý nemohol jej stiahnuť NOHAVIČKY, vzal nôž, že na nich gumu prereže. Pán Koláčik zapne televízor, no na OBRAZOVKE vidí samé pruhy, pásy, škvrny a fľaky. Neprešlo ani päť minút a už aj boli spolu v HOTELOVEJ izbe. Jakub spovedá kamaráta: -Tak ako ďaleko si sa dostal s tou šéfovou sekretárkou? -No, nebolo to jednoduché, ale dali sme hlavy dohromady a napokon sme našli riešenie! Na školu prišiel školský inšpektor a so záujmom navštívil vyučovanie vo vybranej triede. -Óh¸- zvolá námorník, – kašlem na to, aký je to prístav. No huncút obchodník chcel predať štetku čo najdrahšie a tak sa dlho dohadovali o cene. Spustili sa motory, lietadlo sa pohlo, rozbehlo sa a odlepilo sa od zeme. Manžel je vraví: -Však už otvor tie oči, už letíme! Práve vás filmuje bezpečnostná kamera prepojená na políciu! Dá si kabát do šatne a rýchlym krokom kráča k balkónu. Pred desiatimi minútami ste predsa hovorili, že viete všetko do najmenších detailov! Ale vtedy som ešte nevedela, že postavíte také tvrdé podmienky!

Mama zabúcha ne dvere a kričí: -Ďurko, nerež, prosím ťa, na okne je maslo, pomasti si ho trochu! Prvý vraví: -To je jednoduché, ľudia sa delia na vysokých a nízkych, tlstých a chudých, bohatých a chudobných. Chvíľu to pozoruje, ale potom začne nervózne búchať päsťou po TELEVÍZORE. Obaja sa rýchlo vyzliekali a ona vraví: -Aký si ty pekný! Po skončení hodiny ide za riaditeľom a oznamuje mu niektoré negatíva výučby. Tetke sa nepáčila obchodníkova chamtivosť a tak vraví: -Ej, pán obchodník, ale ja som váš za vajcia až tak nenaťahovala, ako vy mňa za štetku! Kardinál, štátny tajomník konečne nazrel kľúčovou dierkou do pápežovej pracovne a vidí: pápež kľačí pred politikom, spína ruky a úpenlivo prosí: -Ver, syn môj, aj ja som katolík! Bojazlivo ich otvorila, chvíľu sa dívala okolo seba a povedala: -Akože sme už odleteli, keď ja stále vidím akúsi šopu? -Naše oddelenie je také tajné, pane, že vôbec neviem, čo robím! Uvádzačka ho však zastaví, že teraz mu nemôže otvoriť dvere: -Musíte počkať až do prestávky! -Viete, ja som tú hru videla a obávam sa, keby som otvorila, že polovica divákov by utiekla! Pýta sa sudca zlodeja: -Je možné, že ste ukradli iba klenoty a peniaze ste nechali ležať?

Zbojnik sex-40Zbojnik sex-78Zbojnik sex-63

Okoloidúci muž ŽARTOM povie: -Veď trochu pofúkajte do výfuku a karoséria sa o chvíľu vyrovná! my predávame aj toaletný papier a…Muž sedí pred televízorom a z kuchyne sa ozve manželka: -Č si dáš na večeru, miláčik? Diderot súhlasil: -Máš pravdu, ľudia to presne tak aj urobili! Ihneď prikázal satirika zatknúť a s ozbrojeným sprievodom poslať do Paríža. Do diskusie sa prihlási starý dedko a navrhne: -Kúpme lietadlo! -Nuž, kúpime lietadlo, natankujeme ho doplna a odletíme z tejto nepodarenej krajiny! Jeden starší fanúšik príde k nim a vraví: -Kdeže sú tie zlaté časy, keď sme rozhodcu odniesli aj na pleciach? -Celkom vážne a potom sme ho hodili z mosta do rieky! Stál v noci na stráži a jeden Bosniak mu prestrelil ruku. Mládenec nahnevane otŕča ruku a krúti hlavou: -Do psej matere, tak je to, keď sa potme strieľa! Cestujú už dobrú hodinu a mladík si iba číta noviny, ženu si vôbec nevšíma. Odrazu sa dotrepe staré hasičské auto s dobrovoľnými hasičmi, vyskáču von postriekajú sa vodou a začnú hasiť. Marxistická FILOZOFIA sa líši tým, že mačka v tej MIESTNOSTI nie je a marxisticko-leninská ešte tým, že jeden z lovcov stále kričí, že ju chytili! Až dnes som sledoval priamy prenos zo včerajšieho futbalového zápasu! Vnúčik ho napraví: -To nie je žiadny západ slnka, dedko, to predsa horí naša škola! -Neviem, Jano, ale v súčasnosti všetci novinári aj politici uprednostňujú – tri mesiace dozadu! Môžem ti oznámiť, že som tri mesiace dozadu pretiahol tvoju sestru! Na policajnú stanicu sa dostavil nový policajt, aby sa prihlásil do stavu. Keď sa ho veliteľ spýtal prečo nosí takú bradu, ODPOVEDAL: prosím, že mám potvrdenie, že sa nesmiem holiť, pretože vlastním CHRÁNENÝ druh filcky! Keď jej však obchodník povedal cenu, snažila sa vyjednávať. Keď v Heľpe dlho prší, tak starosta zvolá obecnú radu: -Tak čo by sme mali proti tomuto dažďu urobiť? Vnuk na to: -A povedz, dedko, keď si to všetko vykonal ty, načo tam boli potrební ostatní partizáni? Chce to zachrániť a hovorí: -To je voňavka Versace for women! Ešte za Uhorska župan koloman just, aby si navnadil voličov, daroval obci Horné jasenovo bujaka dobrej fajty na šľachtenie plemena. potom sa im susedné obce smiali, že šľachtia kravy! Chytí ho teda za chvost a vytiahne – okamžite sa zmení na krásneho mládenca. Jožinko len pokýva znechutene hlavou: -Tie baby nič nevydržia! -Ach, velebný pán, – vzdychla si na lôžku upútaná pani pred farárom, – prichádzate k biednej hriešnici! John Green bol vo Virginia City zároveň šerifom i veterinárom. Môj pes omdlel od strachu, keď zazrel v maštali zlodejov koní! -Ale nie, pán doktor, my len s manželkou bývame u svokry!

Join our conversation (11 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Zbojnik sex.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *